Πολιτική αποδεκτής χρήσης

Αυτό το έγγραφο Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της ακόλουθης λίστας Απαγορευμένων Δραστηριοτήτων, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας Υπηρεσιών σας με την PremierVPN. Εάν συμμετέχετε σε οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που απαγορεύονται από αυτό το έγγραφο AUP, η PremierVPN μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει τον λογαριασμό σας.

Η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του PremierVPN (η «Πολιτική») για τις Υπηρεσίες PremierVPN έχει σχεδιαστεί για να βοηθά στην προστασία του PremierVPN, των πελατών του PremierVPN και της κοινότητας του Διαδικτύου γενικά από ανεύθυνες ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, παράνομες δραστηριότητες. Η Πολιτική είναι μια μη αποκλειστική λίστα των ενεργειών που απαγορεύονται από την PremierVPN. Η PremierVPN διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την Πολιτική ανά πάσα στιγμή, με ισχύ από τη δημοσίευση στην Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης.


Απαγορευμένες χρήσεις συστημάτων και υπηρεσιών PremierVPN:


1 Απαγορεύεται η μετάδοση, διανομή ή αποθήκευση οποιουδήποτε υλικού που παραβιάζει οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμό. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό ή άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που χρησιμοποιείται χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση και υλικό που είναι άσεμνο, δυσφημιστικό, αποτελεί παράνομη απειλή ή παραβιάζει τους νόμους ελέγχου εξαγωγών.
2 Αποστολή ανεπιθύμητων μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ("UBE", "spam"). Απαγορεύεται η αποστολή οποιασδήποτε μορφής ανεπιθύμητου μαζικού email μέσω των διακομιστών του PremierVPN. Ομοίως, απαγορεύεται η αποστολή UBE από άλλο πάροχο υπηρεσιών που διαφημίζει έναν ιστότοπο, μια διεύθυνση email ή χρησιμοποιεί οποιονδήποτε πόρο που φιλοξενείται στους διακομιστές του PremierVPN. Οι λογαριασμοί ή οι υπηρεσίες PremierVPN δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσέλκυση πελατών ή τη συλλογή απαντήσεων σε μηνύματα που αποστέλλονται από άλλο πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου, όταν αυτά τα μηνύματα παραβιάζουν την παρούσα Πολιτική ή αυτή του άλλου παρόχου.
3 Εκτέλεση μη επιβεβαιωμένων λιστών αλληλογραφίας. Απαγορεύεται η εγγραφή διευθύνσεων email σε οποιαδήποτε λίστα αλληλογραφίας χωρίς τη ρητή και επαληθεύσιμη άδεια του κατόχου της διεύθυνσης email. Όλες οι λίστες αλληλογραφίας που εκτελούνται από πελάτες PremierVPN πρέπει να είναι κλειστού βρόχου ("Επιβεβαιωμένη συμμετοχή"). Το μήνυμα επιβεβαίωσης συνδρομής που λαμβάνεται από κάθε κάτοχο διεύθυνσης πρέπει να διατηρείται στο αρχείο για όσο διάστημα υπάρχει η λίστα αλληλογραφίας. Απαγορεύεται η αγορά λιστών διευθύνσεων email από τρίτα μέρη για αποστολή αλληλογραφίας προς και από οποιονδήποτε τομέα που φιλοξενείται από το PremierVPN ή η αναφορά σε οποιονδήποτε λογαριασμό PremierVPN.
4 Διαφήμιση, μετάδοση ή με άλλο τρόπο διάθεση οποιουδήποτε λογισμικού, προγράμματος, προϊόντος ή υπηρεσίας που έχει σχεδιαστεί για να παραβιάζει αυτό το AUP ή το AUP οποιουδήποτε άλλου Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου, το οποίο περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, τη διευκόλυνση των μέσων αποστολής Αυτόκλητο μαζικό email, έναρξη ping, flooding, mail-bombing, άρνηση παροχής υπηρεσιών.
5 Λειτουργία λογαριασμού εκ μέρους, ή σε σχέση με, ή μεταπώληση οποιασδήποτε υπηρεσίας σε πρόσωπα ή εταιρείες που αναφέρονται στη βάση δεδομένων Spamhaus Register of Known Spam Operations (ROKSO) στη διεύθυνση www.spamhaus.org.
6 Μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες από έναν χρήστη να αποκτήσει πρόσβαση σε οποιονδήποτε λογαριασμό ή πόρο υπολογιστή που δεν ανήκει σε αυτόν τον χρήστη (π.χ. "σπάσιμο").
7 Λήψη ή προσπάθεια απόκτησης υπηρεσιών με οποιοδήποτε μέσο ή συσκευή με σκοπό την αποφυγή πληρωμής.
8 Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, καταστροφή ή οποιαδήποτε απόπειρα οποιασδήποτε πληροφορίας οποιουδήποτε πελάτη ή τελικού χρήστη της PremierVPN με οποιοδήποτε μέσο ή συσκευή.
9 Συμμετέχετε εν γνώσει σας σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παρενόχληση ή που θα προκαλέσουν άρνηση παροχής υπηρεσίας (π.χ. συγχρονισμένες επιθέσεις ακολουθίας αριθμών) σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη, είτε στο δίκτυο PremierVPN είτε στο δίκτυο άλλου παρόχου.
10 Χρήση των Υπηρεσιών PremierVPN για παρέμβαση στη χρήση του δικτύου PremierVPN από άλλους πελάτες ή εξουσιοδοτημένους χρήστες.


Ευθύνη Πελάτη


Κάθε πελάτης της PremierVPN είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητές του και, αποδεχόμενος την υπηρεσία από την PremierVPN, συμφωνεί να διασφαλίσει ότι συμμορφώνεται με την παρούσα Πολιτική. Εάν προκύψουν παραβιάσεις της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης PremierVPN, η PremierVPN διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τις υπηρεσίες ή να λάβει μέτρα για να εμποδίσει τον παραβάτη πελάτη να παραβιάσει το AUP της PremierVPN όπως το κρίνει σκόπιμο η PremierVPN, χωρίς προειδοποίηση.


Ανατρέξτε επίσης στους όρους και τις προϋποθέσεις μας και μας πολιτική απορρήτου.

elGreek