Voorwaarden

Overeenkomst

Deze overeenkomst is tussen PremierVPN en u, de abonnee, om een virtuele particuliere netwerkdienst aan te bieden. U geeft aan dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan dit document en toekomstige herzieningen daarvan en te voldoen aan de huidige Aanvaardbaar Gebruik Beleid.

Termijn

Deze overeenkomst gaat in na ontvangst van de betaling van onze betalingsdienst en zal (tenzij eerder beëindigd in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden) van maand tot maand worden voortgezet.

Dienst

De servicesnelheid kan variëren afhankelijk van de locatie, lijnkwaliteit, internetverkeer en andere factoren waarover wij geen controle hebben. We kunnen de upload- of downloadsnelheid niet garanderen.

Uw Dienst wordt niet beperkt door de hoeveelheid gegevens die u overdraagt.

Eventuele IP-adressen die u in het kader van de dienstverlening worden toegewezen, zijn eigendom van onze dienstverlener en kunnen op elk moment worden gewijzigd.

Wij kunnen en willen geen ononderbroken service garanderen. In ieder geval is PremierVPN niet aansprakelijk voor enige geldelijke schade die verder gaat dan wat de gebruiker aan PremierVPN heeft betaald.

Annulering

Uw account blijft actief gedurende de periode die vooraf is betaald. Als u uw account wilt annuleren, moet u dit doen bij de betalingsprovider of door contact op te nemen met onze helpdesk. In het geval dat uw betaling niet is ontvangen, wordt de toegang tot onze VPN-service opgeschort totdat de betaling is ontvangen.

Terugbetalingsbeleid

Wij zullen eventuele betalingen tot 30 dagen na de datum van betaling volledig terugbetalen. Terugbetalingen die na 30 dagen worden aangevraagd, worden naar eigen goeddunken uitgevoerd. Om een terugbetaling aan te vragen, kunt u contact opnemen met onze helpdesk.

Gebruik

Zie onze Aanvaardbaar Gebruiksbeleid.

Meerdere verbindingen

Uw abonnement bij ons geeft u het recht om onze VPN-service tegelijkertijd op een onbeperkt aantal apparaten te gebruiken. U bent vrij om onze service te configureren op zoveel apparaten als u wilt.

Gedeeld gebruik

Gedeeld gebruik van onze VPN-dienst is niet toegestaan. U moet ervoor zorgen dat uw gebruikersnaam en vooral uw wachtwoord privé blijven en met niemand anders worden gedeeld. Uw abonnement geldt per gebruiker en mag onder geen enkele omstandigheid worden gedeeld. In het geval dat wij denken dat een account gedeeld is, zullen wij in eerste instantie de accounthouder per e-mail waarschuwen. Als het account nog steeds gedeeld wordt, wordt het account opgeschort.

Disclaimers en garanties

De diensten worden geleverd op een ‘as is’- en ‘asavailable’-basis. PremierVPN garandeert niet dat de diensten ononderbroken, foutloos of vrij van virussen of andere schadelijke componenten zullen zijn. PremierVPN geeft geen uitdrukkelijke garanties en doet afstand van alle impliciete garanties, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van eigendom, niet-inbreuk, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot koopwaar, informatie of diensten die via PremierVPN of internet in het algemeen worden aangeboden. Geen enkel advies of informatie gegeven door PremierVPN of zijn vertegenwoordigers schept een garantie. PremierVPN en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor kosten of schade die direct of indirect voortvloeien uit uw gebruik van de diensten of internet, met inbegrip van indirecte, incidentele, voorbeeldige, meervoudige, speciale, punitieve of gevolgschade. In ieder geval zal de cumulatieve aansprakelijkheid van PremierVPN jegens u voor alle claims met betrekking tot het gebruik van de diensten niet hoger zijn dan het totale bedrag aan servicekosten dat is betaald in de maand onmiddellijk voorafgaand aan een claim.

PremierVPN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor claims, verliezen, acties, schade, rechtszaken of procedures die voortvloeien uit het feit dat andere gebruikers toegang krijgen tot uw computer; inbreuken op de beveiliging; afluisteren; denial-of-service-aanvallen; het onderscheppen van verkeer dat via de diensten wordt verzonden of ontvangen; uw vertrouwen op of gebruik van de apparatuur of diensten, of de fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijdering van bestanden, fouten, defecten, vertragingen in de werking, transmissies of enig falen van de prestaties van de apparatuur of diensten; het gebruik van de apparatuur of diensten door u of een derde partij dat inbreuk maakt op het auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsgeheim, vertrouwelijkheid, privacy of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten, eigendomsrechten of contractuele rechten van een derde partij; de nauwkeurigheid, volledigheid en bruikbaarheid van alle diensten, producten en andere informatie, en de kwaliteit en verkoopbaarheid van alle goederen die via de dienst of internet worden aangeboden.

De voorgaande beperking is van toepassing op handelingen, nalatigheden, nalatigheid en grove nalatigheid van PremierVPN, haar functionarissen, werknemers, agenten, contractanten of vertegenwoordigers die, zonder deze bepaling, aanleiding zouden geven tot actie tegen PremierVPN op grond van contract, onrechtmatige daad of elke andere rechtsleer. Uw enige en exclusieve rechtsmiddelen onder deze overeenkomst zijn zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze overeenkomst. Elke garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u ook andere rechten, die van land tot land verschillen.

Gemengd

Deze overeenkomst, het Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik en de andere overeenkomsten en beleidslijnen van PremierVPN die op de website van PremierVPN zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst tussen u en PremierVPN met betrekking tot uw gebruik van de dienst. PremierVPN kan de overeenkomsten op elk moment en op elke manier herzien, wijzigen of wijzigen. Kennisgeving van elke revisie, wijziging of wijziging zal op de website van PremierVPN worden geplaatst: (https://premiervpn.net) en/of op uw startpagina's en/of per e-mail en/of in onze verschillende publicaties en mailings aan u. Deze overeenkomst mag niet door u worden gewijzigd of gewijzigd, behalve door middel van een schriftelijk document dat is ondertekend door zowel u als een geautoriseerde vertegenwoordiger van PremierVPN.

U mag uw rechten niet overdragen of uw plichten onder deze overeenkomst delegeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PremierVPN, en elke poging tot overdracht of delegatie zonder dergelijke toestemming zal nietig zijn. Als een of meer bepalingen van deze overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, wordt de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast of aangetast. PremierVPN zal een dergelijke bepaling wijzigen of vervangen door een bepaling die geldig en afdwingbaar is en die, voor zover mogelijk, de oorspronkelijke doelstellingen en intentie van PremierVPN bereikt, zoals weergegeven in de oorspronkelijke bepaling. Niets in deze overeenkomst of in het begrip van de partijen legt voor de partijen de status van agentschap, partnerschap of andere vormen van gezamenlijke onderneming tussen de partijen uit. PremierVPN kan zonder uw toestemming alle werkzaamheden, verplichtingen of andere prestaties die op grond van deze overeenkomst van PremierVPN worden verlangd, uitbesteden.

U zult PremierVPN schadeloos stellen en schadeloos stellen voor alle claims, eisen, rechtszaken, acties, vonnissen, verliezen, kosten, schade (direct, indirect en gevolgschade), juridische kosten en uitgaven van derden die PremierVPN kan oplopen of oplopen als gevolg van een schending of vermeende schending van enige bepaling of voorwaarde van deze overeenkomst, het Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik en de andere overeenkomsten en beleidslijnen van PremierVPN, en voor elke handeling of nalatigheid van u of uw klanten die op enigerlei wijze verband houdt met de PremierVPN.net-service.

Zie ook onze Aanvaardbaar gebruik beleid en onze Privacybeleid.

nl_NLDutch