Sự cho phép của chính trị

Tài liệu Chính sách sử dụng được chấp nhận này, bao gồm danh sách các Hoạt động bị cấm sau đây, là một phần không thể thiếu trong Thỏa thuận dịch vụ của bạn với PremierVPN. Nếu bạn tham gia vào bất kỳ hoạt động nào bị tài liệu AUP này cấm, PremierVPN có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn.

Chính sách sử dụng được chấp nhận của PremierVPN (“Chính sách”) dành cho Dịch vụ PremierVPN được thiết kế để giúp bảo vệ PremierVPN, khách hàng của PremierVPN và cộng đồng Internet nói chung khỏi các hoạt động vô trách nhiệm hoặc trong một số trường hợp là bất hợp pháp. Chính sách là danh sách không độc quyền về các hành động bị PremierVPN cấm. PremierVPN có quyền sửa đổi Chính sách bất cứ lúc nào, có hiệu lực kể từ khi đăng tại Chính sách sử dụng được chấp nhận.


Việc sử dụng Hệ thống và Dịch vụ PremierVPN bị cấm:


1 Việc truyền tải, phân phối hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào đều bị cấm. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, tài liệu được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác được sử dụng mà không có sự cho phép thích hợp và tài liệu tục tĩu, phỉ báng, cấu thành mối đe dọa bất hợp pháp hoặc vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu.
2 Gửi email hàng loạt không được yêu cầu (“UBE”, “thư rác”). Việc gửi bất kỳ dạng Email hàng loạt không được yêu cầu nào thông qua máy chủ của PremierVPN đều bị cấm. Tương tự như vậy, việc gửi UBE từ một nhà cung cấp dịch vụ khác quảng cáo một trang web, địa chỉ email hoặc sử dụng bất kỳ tài nguyên nào được lưu trữ trên máy chủ của PremierVPN đều bị cấm. Không được sử dụng tài khoản hoặc dịch vụ PremierVPN để thu hút khách hàng hoặc thu thập phản hồi cho các tin nhắn được gửi từ Nhà cung cấp dịch vụ Internet khác trong đó các tin nhắn đó vi phạm Chính sách này hoặc của nhà cung cấp khác.
3 Chạy danh sách gửi thư chưa được xác nhận. Việc đăng ký địa chỉ email vào bất kỳ danh sách gửi thư nào mà không có sự cho phép rõ ràng và có thể kiểm chứng của chủ sở hữu địa chỉ email đều bị cấm. Tất cả danh sách gửi thư do khách hàng PremierVPN điều hành phải ở dạng khép kín (“Chọn tham gia đã được xác nhận”). Thông báo xác nhận đăng ký nhận được từ mỗi chủ sở hữu địa chỉ phải được lưu giữ trong hồ sơ trong suốt thời gian tồn tại của danh sách gửi thư. Việc mua danh sách địa chỉ email từ bên thứ 3 để gửi thư đến và đi từ bất kỳ miền nào được lưu trữ trên PremierVPN hoặc tham chiếu đến bất kỳ tài khoản PremierVPN nào đều bị cấm.
4 Quảng cáo, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ phần mềm, chương trình, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được thiết kế để vi phạm AUP này hoặc AUP của bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ Internet nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện gửi Email hàng loạt không được yêu cầu, bắt đầu ping, tràn ngập, ném bom thư, tấn công từ chối dịch vụ.
5 Điều hành một tài khoản thay mặt hoặc có liên quan đến hoặc bán lại bất kỳ dịch vụ nào cho những người hoặc công ty được liệt kê trong cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu Đăng ký Spamhaus về các hoạt động thư rác đã biết (ROKSO) tại www.spamhaus.org.
6 Người dùng cố gắng trái phép để có quyền truy cập vào bất kỳ tài khoản hoặc tài nguyên máy tính nào không thuộc về người dùng đó (ví dụ: "bẻ khóa").
7 Nhận hoặc cố gắng nhận dịch vụ bằng bất kỳ phương tiện hoặc thiết bị nào với mục đích trốn tránh việc thanh toán.
8 Truy cập trái phép, thay đổi, phá hủy hoặc bất kỳ nỗ lực nào đối với bất kỳ thông tin nào của bất kỳ khách hàng hoặc người dùng cuối PremierVPN nào bằng bất kỳ phương tiện hoặc thiết bị nào.
9 Cố ý tham gia vào bất kỳ hoạt động nào được thiết kế để quấy rối hoặc sẽ gây ra hành vi từ chối dịch vụ (ví dụ: tấn công chuỗi số được đồng bộ hóa) cho bất kỳ người dùng nào khác, cho dù trên mạng PremierVPN hay trên mạng của nhà cung cấp khác.
10 Sử dụng Dịch vụ của PremierVPN để can thiệp vào việc sử dụng mạng PremierVPN của các khách hàng hoặc người dùng được ủy quyền khác.


Trách nhiệm của khách hàng


Mỗi khách hàng PremierVPN chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình và bằng cách chấp nhận dịch vụ từ PremierVPN, đồng ý đảm bảo rằng khách hàng tuân thủ Chính sách này. Nếu xảy ra vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận của PremierVPN, PremierVPN có quyền chấm dứt dịch vụ hoặc thực hiện hành động để ngăn chặn khách hàng vi phạm vi phạm AUP của PremierVPN khi PremierVPN thấy phù hợp mà không cần thông báo.


Vui lòng tham khảo thêm các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và Chính sách bảo mật.

viVietnamese