ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลง

ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง PremierVPN และคุณซึ่งเป็นสมาชิก เพื่อให้บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน คุณกำลังแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และข้อตกลงของคุณที่จะผูกพันกับเอกสารนี้และการแก้ไขในอนาคตและเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ยอมรับได้ ใช้ นโยบาย.

ภาคเรียน

ข้อตกลงนี้จะเริ่มเมื่อได้รับการชำระเงินจากบริการการชำระเงินของเรา และ (เว้นแต่จะถูกยกเลิกก่อนหน้านี้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้) จะดำเนินต่อไปทุกเดือน

บริการ

ความเร็วในการให้บริการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่ง คุณภาพของสายสัญญาณ ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต และปัจจัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เราไม่สามารถรับประกันความเร็วในการอัพโหลดหรือดาวน์โหลดได้

บริการของคุณไม่ถูกจำกัดด้วยจำนวนข้อมูลที่คุณถ่ายโอน

ที่อยู่ IP ใด ๆ ที่คุณอาจถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการถือเป็นทรัพย์สินของผู้ให้บริการของเราและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

เราไม่สามารถและไม่รับประกันการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าในกรณีใด PremierVPN จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากที่ผู้ใช้จ่ายให้กับ PremierVPN

การยกเลิก

บัญชีของคุณจะยังคงให้บริการตามระยะเวลาที่ได้ชำระเงินล่วงหน้า หากคุณต้องการยกเลิกบัญชีของคุณ คุณต้องดำเนินการกับผู้ให้บริการชำระเงินหรือติดต่อเรา โต๊ะช่วยเหลือ. ในกรณีที่ไม่ได้รับการชำระเงินของคุณ การเข้าถึงบริการ VPN ของเราจะถูกระงับจนกว่าจะได้รับการชำระเงินดังกล่าว

นโยบายการคืนเงิน

เราจะคืนเงินเต็มจำนวนสำหรับการชำระเงินใดๆ ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ชำระเงิน การขอคืนเงินหลังจากผ่านไป 30 วันจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา หากต้องการขอเงินคืนโปรดติดต่อเรา โต๊ะช่วยเหลือ.

การใช้งาน

โปรดดูของเรา ยอมรับได้ นโยบายการใช้งาน.

การเชื่อมต่อที่หลากหลาย

การสมัครสมาชิกของคุณกับเราทำให้คุณมีสิทธิ์ใช้บริการ VPN ของเราบนอุปกรณ์ได้ไม่จำกัดพร้อมกัน คุณมีอิสระที่จะกำหนดค่าบริการของเราบนอุปกรณ์ได้มากเท่าที่คุณต้องการ

การใช้ร่วมกัน

ไม่อนุญาตให้ใช้บริการ VPN ของเราร่วมกัน คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อผู้ใช้และโดยเฉพาะรหัสผ่านของคุณยังคงเป็นส่วนตัวและไม่ถูกแชร์กับบุคคลอื่น การสมัครของคุณเป็นแบบต่อผู้ใช้และไม่สามารถแชร์ได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ในกรณีที่เราเชื่อว่ามีการแบ่งปันบัญชี ในกรณีแรก เราจะเตือนเจ้าของบัญชีผ่านทางอีเมล และหากบัญชียังคงถูกแบ่งปัน บัญชีจะถูกระงับ

ข้อสงวนสิทธิ์และการรับประกัน

บริการต่างๆ มีให้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" PremierVPN ไม่รับประกันว่าบริการจะไม่หยุดชะงัก ปราศจากข้อผิดพลาด หรือปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ PremierVPN ไม่รับประกันโดยชัดแจ้งและสละการรับประกันโดยนัยทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันกรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิด ความสามารถเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเกี่ยวกับสินค้า ข้อมูล หรือบริการใดๆ ที่ให้ผ่าน PremierVPN หรืออินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูลที่ให้โดย PremierVPN หรือตัวแทนจะสร้างการรับประกัน PremierVPN และพนักงานจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้บริการหรืออินเทอร์เน็ตของคุณ รวมถึงความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายโดยบังเอิญ ที่เป็นแบบอย่าง หลายครั้ง พิเศษ การลงโทษ หรือผลที่ตามมา ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดสะสมของ PremierVPN ที่มีต่อคุณสำหรับการเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการจะต้องไม่เกินจำนวนค่าบริการทั้งหมดที่ชำระในช่วงเดือนก่อนหน้าการเรียกร้องทันที

PremierVPN จะไม่รับผิดใด ๆ สำหรับการเรียกร้อง ความสูญเสีย การกระทำ ความเสียหาย การฟ้องร้อง หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นผลจากผู้ใช้รายอื่นที่เข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ การละเมิดความปลอดภัย กำลังดักฟัง; การปฏิเสธการโจมตีบริการ การสกัดกั้นการรับส่งข้อมูลที่ส่งหรือรับโดยใช้บริการ การพึ่งพาหรือใช้อุปกรณ์หรือบริการของคุณ หรือความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก การลบไฟล์ ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการทำงาน การส่งสัญญาณ หรือความล้มเหลวในการปฏิบัติงานของอุปกรณ์หรือบริการ การใช้อุปกรณ์หรือบริการโดยคุณหรือบุคคลที่สามที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า การรักษาความลับ ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมหรือทางปัญญาอื่น ๆ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิทธิ์ตามสัญญาของบุคคลที่สามใด ๆ ความถูกต้อง ความครบถ้วน และประโยชน์ของบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมด และคุณภาพและความสามารถเชิงพาณิชย์ของสินค้าทั้งหมดที่ให้ผ่านทางบริการหรืออินเทอร์เน็ต

ข้อจำกัดข้างต้นใช้กับการกระทำ การละเว้น ความประมาทเลินเล่อ และความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ PremierVPN เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้รับเหมา หรือตัวแทน ซึ่ง แต่สำหรับข้อกำหนดนี้ จะก่อให้เกิดสาเหตุของการดำเนินการกับ PremierVPN ในสัญญา การละเมิด หรือ หลักคำสอนทางกฎหมายอื่น ๆ การเยียวยาเฉพาะของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้เป็นไปตามที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ การรับประกันใดๆ จะให้สิทธิ์ทางกฎหมายเฉพาะแก่คุณ คุณอาจมีสิทธิ์อื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

เบ็ดเตล็ด

ข้อตกลงนี้ นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ และข้อตกลงและนโยบายอื่นๆ ของ PremierVPN ที่โพสต์บนเว็บไซต์ของ PremierVPN ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับ PremierVPN เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ PremierVPN อาจแก้ไข แก้ไข หรือแก้ไขข้อตกลงได้ตลอดเวลาและในลักษณะใดก็ได้ ประกาศเกี่ยวกับการแก้ไข การแก้ไข หรือการแก้ไขใด ๆ จะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของ PremierVPN: (https://premiervpn.net) และ/หรือในหน้าเริ่มต้นของคุณและ/หรือทางอีเมลและ/หรือในสิ่งพิมพ์และการส่งไปรษณีย์ต่างๆ ของเรา ข้อตกลงนี้ไม่สามารถแก้ไขได้โดยคุณ ยกเว้นโดยเอกสารลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดยทั้งคุณและตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ PremierVPN

คุณไม่สามารถมอบหมายสิทธิ์หรือมอบหมายหน้าที่ใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก PremierVPN และการพยายามมอบหมายหรือการมอบหมายใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ หากข้อกำหนดหนึ่งข้อขึ้นไปของข้อตกลงนี้ถือเป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย และการบังคับใช้ได้ของข้อกำหนดที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือทำให้เสื่อมเสีย PremierVPN จะแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดดังกล่าวด้วยข้อกำหนดที่ถูกต้องและบังคับใช้ได้ และบรรลุตามขอบเขตที่เป็นไปได้ วัตถุประสงค์ดั้งเดิมและเจตนารมณ์ของ PremierVPN ตามที่สะท้อนให้เห็นในข้อกำหนดดั้งเดิม ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้หรือในความเข้าใจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่ตีความสถานะของหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วน หรือรูปแบบอื่น ๆ ของการร่วมทุนระหว่างทั้งสองฝ่าย PremierVPN อาจจ้างช่วงงาน ภาระผูกพัน หรือประสิทธิภาพอื่น ๆ ที่จำเป็นของ PremierVPN ภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและถือว่า PremierVPN พ้นจากการเรียกร้องของบุคคลที่สาม การเรียกร้อง การฟ้องร้อง การดำเนินการ การตัดสิน ความสูญเสีย ต้นทุน ความเสียหาย (ทางตรง ทางอ้อม และเป็นผลสืบเนื่อง) ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายที่ PremierVPN อาจคงอยู่หรือเกิดขึ้นจากเหตุผลของการละเมิดใด ๆ หรือถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงนี้ นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ และข้อตกลงและนโยบายอื่น ๆ ของ PremierVPN และสำหรับการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ของคุณหรือลูกค้าของคุณซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการ PremierVPN.net ในทางใดทางหนึ่ง

โปรดอ้างอิงถึงของเราด้วย นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ และเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว.

thThai